Privacy Statement Groenendijk Bedrijfskleding B.V.

In ons privacy statement  leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

 

Groenendijk Bedrijfskleding B.V. 
KVK-nummer: 30241730

Bovenstaande vennootschap wordt aangeduid als: “Groenendijk”. Onze contactgegevens staan aan het einde van dit privacy statement.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens

Groenendijk verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van:

 • Klanten: onze afnemers en hun vertegenwoordigers
 • Leveranciers
 • Personen die interesse tonen in Groenendijk of haar diensten (potentiële klanten, sollicitanten)
 • Website bezoekers
 • Onze medewerkers

 

Verwerkte gegevens en doel

Hieronder vatten wij samen welke gegevens wij over het algemeen verwerken van bovengenoemde personen en met welk doel.

 • Klanten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de klant verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contact met de klant, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst of opdracht, het innen van vorderingen, het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening en andere activiteiten van intern beheer
 • Leveranciers: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de leverancier verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contact met de leverancier, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst of opdracht en andere activiteiten van intern beheer
 • Geïnteresseerden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de geïnteresseerde verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het beantwoorden van de vragen van de geïnteresseerde, het verstrekken van informatie, het doen van relatiebeheer en overige doeleinden, afhankelijk van de reden van de getoonde interesse.
 • Websitebezoekers: IP adres, eventuele door ons geplaatste cookies en gegevens over het apparaat waarmee de website wordt bezocht. Deze gegevens worden verwerkt om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, om de website veilig en bereikbaar te houden, om onze online diensten te kunnen gebruiken, voor het verbeteren van de website en voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.
 • Medewerkers: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres, Kopie paspoort, BSN-nummer. Deze gegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, het uitbetalen van salaris, de afdracht van belastingen en premies etc.

 

Wij gebruikende persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij daar vooraf toestemming wordt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Algemene grondslag voor verwerking 

Wij verwerken gegevens van bovengenoemde personen op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Als u gebruik maakt van onze diensten: ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of (indien de overeenkomst met uw werkgever wordt gesloten) op basis van gerechtvaardigd belang van uw werkgever, dan wel op grond van uw toestemming
 • Als u een vraag stelt (via onze website) of solliciteert: op grond van uw toestemming
 • Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief: op grond van uw toestemming
 • Voor relatiebeheer en voor andere verwerkingsactiviteiten (zoals monitoren van gedrag op onze website): omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten: het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening, het beveiligen en toegankelijk houden van de website en het onderhouden van contact met onze relaties.

 

Noodzaak van verwerking

Als u gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens een contractuele verplichting om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om uw vraag te beantwoorden, een nieuwsbrief toe te zenden of om de genoemde gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet, of niet goed, van dienst zijn.

 

Bronnen van persoonsgegevens 

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt.
 • Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek van deze.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

 • Dat noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • Dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 • Dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Indien doorgifte van gegevens plaatsvindt aan partijen buiten Europa zorgen wij voor een passend beschermingsniveau.

 

Bewaartermijnen

Groenendijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven. Indien u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief worden de gegevens daarvoor tot maximaal 2 jaar na de laatste activiteit bewaard.

 

Nieuwsbrief 

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (contactgegevens staan onderaan dit privacy statement).

 

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden en gebruiken uw persoonsgegevens niet ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

 

Rechten 

U heeft de hierna genoemde rechten.

 • Recht op informatie: u kunt aan Groenendijk vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en heeft recht op informatie over deze verwerkingen. Deze informatie is in dit privacy statement samengevat.
 • Inzagerecht: u kunt inzage krijgen in de gegevens die door Groenendijk over u zijn verzameld. Desgevraagd verstrekt Groenendijk een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, mits daarin geen gegevens van anderen aanwezig zijn.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij Groenendijk om dit te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden: in diverse gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en er geen bewaarplicht of andere grond voor verdere verwerking is, of als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming van betrokkene en deze toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.
 • Recht om de verwerking van gegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te controleren, of voor langere periode, bijvoorbeeld als gegevens nog niet gewist moeten worden of deze nog nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u, kunt u Groenendijk vragen de door u verstrekte gegevens. in een gestructureerde en machine leesbare vorm te verstrekken of over te dragen naar een andere partij.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Groenendijk zal verwerking staken, tenzij er gerechtvaardigde of wettelijke gronden zijn voor de verwerking. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 • Recht op bezwaar tegen individuele besluitvorming, waaronder profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat alleen wordt genomen op basis van geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering), tenzij dat besluit geen “rechtsgevolgen” heeft en ook geen andere belangrijke gevolgen heeft. Dit doet zich bij Groenendijk overigens niet voor.
 • Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen, de contactgegevens staan onderaan dit privacy statement. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Groenendijk zal zo snel mogelijk, binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ook indien u andere vragen heeft over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Functionaris gegevensbescherming & CISO

Contactgegevens

Groenendijk Bedrijfskleding B.V.
Harry van Dieën
Postbus 2095
3440 DB Woerden


+31(0)6-239 26 112
h.vandieen@groenendijkbedrijfskleding.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 21 november 2023.